OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Na základe účinnosti Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Smernice č. 003/2015/S UHK BBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK, Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zverejňuje meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

 

Zodpovedná osoba:       Ing. Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

 

Spôsob podávania podnetov:

A. elektronickou poštou – opsc@bbsk.sk

B. poštou na adresu:     Úrad BBSK

Hlavný kontrolór

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

 

Na obálku uviesť: DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ