Zdravotnícky asistent

kód 5356 M- štvorročné denné štúdium s maturitou
otvárame každoročne  2 triedy - 60 žiakov
 
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.
 
Absolvent študijného odboru  je  pripravený:
-          zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu v spolupráci so sestrou,
-          spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
-          podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
-          poskytovať odbornú prvú pomoc,
-          vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.
 
Absolvent je schopný:
-            prakticky zvládnuť základné ošetrovateľské postupy
-            zvládnuť obväzovú techniku
-            zabezpečovať starostlivosť o pomôcky – čistenie, dezinfekcia a sterilizácia
-            zabezpečovať hygienickú starostlivosť o chorého vo všetkých vekových obdobiach
-            zabezpečovať stravu chorých a podávať stravu per os dospelým a deťom
-            sledovať  a podieľať sa na starostlivosti o vyprázdňovanie chorých
-            sledovať,  merať a zaznamenávať fyziologické funkcie
-            odoberať krv a iný biologický materiál na  vyšetrenie
-            podieľať sa na podávaní liekov v rôznych formách
-            aplikovať injekcie do svalu a podkožia
-            vykonávať základné postupy preventívneho polohovania
-            zvládnuť odbornú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch  ohrozujúcich život
-            zvládnuť základné techniky zamestnávania dospelých a  detí
-            spolupracovať a asistovať pri komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
-            spolupracovať pri zabezpečovaní sociálnej starostlivosti
-            manipulovať so základnou zdravotníckou technikou a výpočtovou  technikou
-            viesť dokumentáciu a vykonávať administratívne práce
-            pripravovať štatistické podklady a podklady pre archiváciu
-            dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Školský vzdelávací program pre dennú formu odboru ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT  - ZA 2013

  1. časť - úvod + odborná zložka        2. časť - všeobecnovzdelávacia zložka