Dokumenty

PRIJíMACIE KONANIE

 
Prijímacie skúšky zo Slovenského jazyka a Prírodopisu sú  - v rozsahu učiva ZŠ (pozri nižšie).

V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží (jeho zákonný zástupca) riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka budú postavené na práci s textom. Úlohy budú zamerané na čítanie s porozumením ( platí/ neplatí, vyplýva/ nevyplýva, vyjadruje/ nevyjadruje...). Okrem porozumenia textu zistíme, ako ste na tom s vašimi vedomosťami z jazyka, slohu a teórie literatúry.
Čo bude v teste? Z jazyka učivo o slovnej zásobe, slovných druhoch, vetných členoch a vetách. Nebude to žiadna teória, poučky, ale priamo práca s ukážkou ( napr. Nájdite v ukážke zdrobneninu, citoslovce, podmet alebo zvolaciu vetu...). Zo slohu nás budú zaujímať jazykové štýly a slohové postupy ( napr. K akému jazykovému štýlu patrí pozvánka?...) Písanie žiadneho slohu vás určite nečaká (to by sme potrebovali oveľa viac času). A z literatúry sme zvedaví na vaše vedomosti z literárnej teórie (literárne žánre, rým, umelecké prostriedky).

Okruhy tém na test z prírodopisu sú vybrané z učebnice biológie pre 7 ročník - dva tematické celky:

  1. Človek a jeho telo: Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo - Telo ako celok - Povrch tela – koža - Oporná a pohybová sústava - Tráviaca sústava - Dýchacia sústava - Obehová sústava - Vylučovacia sústava - Nervová sústava - Rozmnožovacia sústava

  2. Zdravie a život človeka: Vonkajšie vplyvy na ľudský zdravie - Vplyv návykových látok na zdravie človeka - Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie Životný štýl – zdravý spôsob života.Test obsahuje otázky s výberom odpovedí, alebo ich doplňovaním.
Na prijímacích skúškach pre denné štúdium je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu žiaka(žiačky). Pre vykonanie zápisu v tento deň je nutné aby zákonný zástupca predložil svoj občiansky preukaz a zápisný lístok žiaka(žiačky) vydaný základnou školou. Na zápise si žiak(žiačka) vyberá cudzí jazyk – anglický jazyk alebo nemecký jazyk a voliteľný predmet – etická výchova alebo  náboženská výchova.

Pokyny k štúdiu VZA

Prvý ročník

- vyučovanie bude prebiehať 2x týždenne:

                        – Streda ( 7:30 – 14:30 ) – 8 vyučovacích hodín

                        – Piatok  ( pravdepodobne 11:15 – 17:15 ) – 7 vyučovacích hodín

- predmety v 1. ročníku 1. polroka: ANF, PYJ, LAT, PVL, ORZ, AZD, ZKC, ZOE, PPS

- predmety v 1. ročníku 2. polroka: ANF, PYJ, AZD, ZKC, ZOE, OAZ

- podmienkou pre pokračovanie do ďalšieho ročníka je absolvovanie 90% vyučovania, hlavne profilujúcich praktických predmetov ( OAZ (prax), ZOE, PPS, AZD )

- na prvé stretnutie priniesť:

  • potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde B ( aspoň absolvovať prvú očkovaciu dávku )
  • zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
  • potvrdenie o zaplatení príspevku do občianskeho združenia – 50 €, IBAN SK44 5200 0000 0000 0799 3228
  • rodný list a občiansky preukaz ( pre kontrolu osobných údajov )
  • prezúvky
  • zošity
  • školským poriadkom je v priebehu štúdia zakázané tetovanie a piercing na viditeľných miestach
  • počas odbornej praxe – žiak si zakúpi zdravotnícku uniformu (objednanie zabezpečuje škola), biele prezúvky

- v prípade štúdia žiakov pracujúcich v zahraničí je nutné zladiť sa na spoločný termín – 2 týždne na Slovensku a 2 týždne v zahraničí, to znamená prvé dva týždne septembrové: 5. septembra do 18. Septembra 2016 budete na Slovensku a na vyučovaní

Druhý ročník

- vyučovanie bude prebiehať 2x týždenne – Piatok ( 9:15 – 15:30 ) – 7 vyučovacích hodín

                                                                           – Sobota  ( 7:00 – 13:30 ) – 8 vyučovacích hodín

- predmety v 2. ročníku 1. polroka: ANF, PYJ, AZD, ZKC, ZOE, OAZ

- predmety v 2. ročníku 2. polroka: ANF, ZKC, ZOE, PAT, SIL, ZET, OAZ

 
 

 

Rok 2015

Preprava Lučenec-Ždiar

Výmena čerpadiel

INTEGRÁCIA

 

Prihláška na pomaturitné štúdium , odbor zdravotnícky asistent

PRIHLÁŠKA MUSÍ BYŤ PODANÁ DO 31. MÁJA Každý uchádzač sa musí zúčastniť prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a prírodopis formou testu.  Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy.

Prihláška na odbor SANITÁR

 Každý uchádzač sa musí zúčastniť prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a prírodopis formou testu.  Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy.

Syndikovať obsah