zbor

Vedenie a zbor

Pedagogický zbor na našej škole je rozdelený podľa jednotlivých predmetových komisií, ktoré pracujú pod vedením svojich vedúcich.
Za chod školy zodpovedjú riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula a zástupkyňa riaditeľa Mgr. Elena Urbančoková. Koordinátorom prevencie negatívnych sociálnych javov je Mgr. Lívia Bolčová (konzultačné hodiny - streda od 1000-1400 hod.), výchovným poradcom je PhDr. Miroslava Sekulová  (konzultačné hodiny - utorok - 1300 - 1400, štvrtok 915-1200 hod.)
 

Riaditeľ školy

 

 

 Zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Miroslav SEKULA

Mgr. Elena Urbančoková

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov

 

  Mgr. Eva CZAKOVÁ
vedúca PK
matematika, chémia,
občianska náuka
   Mgr. Andrea BÁLINTOVÁ
slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Miroslav Šuran
anglický jazyk

Mgr. Ladislav NAGY
fyzika, informatika,
etická výchova

 Mgr. Marian Skrutek
telesná výchova, dejepis

PhDr. Iveta Matúková Jánošiková
nemecký jazyk

Mgr. Marián Krupčiak
náboženská výchova
PhDr. Zuzana Štefancová

 anglický jazyk

 

Mgr. Ivan Urbančok

Biológia

 

 

 

 

 

Predmetová komisia odborných predmetov

PhDr. Miroslava SEKULOVÁ
vedúca PK
klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie, psychológia,
organizácia zdravotníctva

Mgr. Miroslav SEKULA

organizácia zdravotníctva, klinická odborná prax, zdravie a klinika chorôb


Mgr. Elena URBANČOKOVÁ
psychológia, anatómia a fyziológia

 

Mgr. Ľubomíra MARTINSKÁ
klinická odborná prax, zákl. ošetrovania a asistencie, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Mgr. Mária PÁPAIOVÁ

základy ošetrovania a asistencie, klinická odborná prax, zdravotnícka etika

Mgr. Kristína PAÚKOVÁ
klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie
PhDr. Katarína DRUGDOVÁ
klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie
Mgr. Iveta HRUŠKOVÁ
klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Beáta Jurigová

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Daša MURÍNOVÁ

klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Iveta Čemanová

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Jana Stieranková

klinická odborná prax základy ošetrovania a asistencie

Mgr.  Petra Badinková

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Lívia BOLČOVÁ

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

  Mgr. Alexandra Marko

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

KovacikovaMUDr. Olina KOVÁCSIKOVÁ

zdravie a klinika chorôb

 

Mgr. Barbora Bartošová

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Lucia Fajčíková

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr.Angelika Hergelová

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

MUDr. Peter Olšiak

 zdravie a klinika chorôb


MUDr. Pavel KRIŽO
prvá pomoc

MUDr. Martina Péterová

 zdravie a klinika chorôb

GavorovaMUDr. Jana GAVOROVÁ

patológia

stanovaMUDr. Iveta STANOVÁ

preventívne lekárstvo, zdravie a klinika chorôb

 
Syndikovať obsah