pkvp

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov

 

  Mgr. Eva CZAKOVÁ
vedúca PK
matematika, chémia,
občianska náuka
   Mgr. Andrea BÁLINTOVÁ
slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Miroslav Šuran
anglický jazyk

Mgr. Ladislav NAGY
fyzika, informatika,
etická výchova

 Mgr. Marian Skrutek
telesná výchova, dejepis

PhDr. Iveta Matúková Jánošiková
nemecký jazyk

Mgr. Marián Krupčiak
náboženská výchova
PhDr. Zuzana Štefancová

 anglický jazyk

 

Mgr. Ivan Urbančok

Biológia

 

 

 

 

 

Syndikovať obsah