Charakteristika školy

O nás

Stredná zdravotnícka škola Lučenec (www.szslucnalc.sk) je medzinárodne certifikovanou vzdelávacou inštitúciou - International Education Society, London, preto majú absolventi možnosť získať medzinárodný certifikát IES čo im uľahčuje uplatnenie sa v zahraničí. Škola má aktivovaný študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent v dennej i  večernej forme.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa a je zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvrtáci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Samotné zameranie školy na pomoc ľuďom v núdzi predurčuje, akí žiaci sa sem hlásia. Aj preto má škola minimum závažných výchovných problémov. Profesia zdravotníckeho pracovníka  je náročná po fyzickej i psychickej stránke a bez srdca a disciplíny ju dobre robiť nemožno.

Výchova na SZŠ Lučenec má rodinný charakter. Pri priemernom počte, ktorý mierne prevyšuje 200 žiakov, sa len ťažko sa dá triednemu „ujsť spod dohľadu“. Ak sa nejaké výchovné problémy vyskytnú, hneď sa aj riešia. Žiaci sú vďaka kvalitnému protidrogovému programu, práci triednych učiteľov, odborných učiteľov a spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Lučenci pripravení čeliť narkománii i pomôcť svojmu okoliu. Výchova je pevnou súčasťou nielen teoretických hodín a praktického vyučovania v nemocnici a zariadeniach sociálnej starostlivosti, ale i akcií mimo vyučovania. Rodinný charakter školy, náročnosť na disciplínu, výchova k empatii a kooperácii + možnosť sebarealizácie prináša jednoznačne pozitívny efekt.

Na škole  popoludní fungujú záujmové krúžky, kde môžu naši žiaci zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Významné úspechy dosahujú študenti v športových krúžkoch – atletický, volejbalový, florbalový, športové šípky... a obľúbené sú aj ďalšie.  Špecialitou školy je  krúžok zdravotno-výchovnej činnosti pre žiakov základných škôl – čo umožňuje návrat  žiakov do ich základných škôl v roli lektora zdravého životného štýlu a prvej pomoci. Medzi tradičné aktivity patrí  športový deň riaditeľa školy, lyžiarsky  výcvik v Tatrách pre prvý ročník, plavecký výcvik pre druhákov, „branné“ cvičenie v Chorvátsku pre tretiakov a volejbalové turnaje pre jednotlivé vekové kategórie. Z kultúrnych podujatí sú to školská akadémia pre maturantov, imatrikulácia a stužkové slávnosti, ples školy. S ohľadom na odborný profil študenta - odborné exkurzie do nemocničných zariadení nielen v rámci republiky, ale aj v zahraničí  / Praha-Motol, Brno- Rajhrad, odborné stáže študentov v Nemecku, Británii, Dánsku a Česku prostredníctvom projektu Erasmus+.

Uplatnenie absolventov SZŠ na trhu práce je najlepšie zo všetkých odborných škôl na Slovensku. Je to spôsobené aj akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu na Slovensku. Zdravotnícke zariadenia ponúkajú náborové príspevky, lacné ubytovanie a možnosť štúdia popri zamestnaní. Mnohí nachádzajú pracovné príležitosti  v zahraničí, hlavne v susednom Rakúsku, ale i Česku, Nemecku, Veľkej Británii ..., kde si vedia ich šikovnosť a um vážiť nielen v morálnej rovine. Pomáha im k tomu aj dvojjazyčnosť odborného vyučovania  (v angličtine i nemčine)

Syndikovať obsah