odbory

Zdravotnícky asistent

kód 5356 M- štvorročné denné štúdium s maturitou
otvárame každoročne  2 triedy - 60 žiakov
 
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.
 
Absolvent študijného odboru  je  pripravený:
-          zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu v spolupráci so sestrou,
-          spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
-          podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
-          poskytovať odbornú prvú pomoc,
-          vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.
 
Absolvent je schopný:
-            prakticky zvládnuť základné ošetrovateľské postupy
-            zvládnuť obväzovú techniku
-            zabezpečovať starostlivosť o pomôcky – čistenie, dezinfekcia a sterilizácia
-            zabezpečovať hygienickú starostlivosť o chorého vo všetkých vekových obdobiach
-            zabezpečovať stravu chorých a podávať stravu per os dospelým a deťom
-            sledovať  a podieľať sa na starostlivosti o vyprázdňovanie chorých
-            sledovať,  merať a zaznamenávať fyziologické funkcie
-            odoberať krv a iný biologický materiál na  vyšetrenie
-            podieľať sa na podávaní liekov v rôznych formách
-            aplikovať injekcie do svalu a podkožia
-            vykonávať základné postupy preventívneho polohovania
-            zvládnuť odbornú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch  ohrozujúcich život
-            zvládnuť základné techniky zamestnávania dospelých a  detí
-            spolupracovať a asistovať pri komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
-            spolupracovať pri zabezpečovaní sociálnej starostlivosti
-            manipulovať so základnou zdravotníckou technikou a výpočtovou  technikou
-            viesť dokumentáciu a vykonávať administratívne práce
-            pripravovať štatistické podklady a podklady pre archiváciu
-            dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

zdravotnícky asistent - večerné štúdium

Dvojročné večerné pomaturitné štúdium zdravotnícky asistent

-         štúdium je bezplatné - určené pre absolventov stredných škôl s maturitou,  

-         podmienkou prijatia je zvládnutie prijímacích testov z Biológie a Slovenského jazyka a literatúry (úroveň ZŠ), predloženie vysvedčenia o maturitnej skúške a zdravotná spôsobilosť,  prihláška musí byť podaná do 31. mája

       Kritéria prijatia na večerné štúdium odboru zdravotnícky asistent

-         štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou – praktickou maturitnou skúškou a ústnou maturitnou skúškou z teoretických odborných predmetov,

-         študenti týždenne absolvujú 15 vyučovacích hodín, to znamená 2 dni v týždni

-         počas štúdia študenti absolvujú nasledovné teoretické odborné predmety:

 Predmet


Počet hodín v 1. polroku

Počet hodín v 2. polroku

1.     ročník

Latinský jazyk

1

-

Anatómia a fyziológia

2

2

Preventívne lekárstvo

1

-

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

1

-

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

1

1

Sociálna starostlivosť

1

-

Zdravie a klinika chorôb

2

2

Základy ošetrovania a asistencie        

3

3

Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

1

1

2.     ročník

Anatómia a fyziológia

2

1

Patológia

1

-

Prvá pomoc

1

-

Zdravotnícka etika

-

1

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

1

-

Zdravie a klinika chorôb

2

2

Základy ošetrovania a 
asistencie       

3

3

Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

1

-

 -    zároveň počas štúdia absolvujú odbornú prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení ( interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, gynekologicko-pôrodnícke odd., detské odd, neurologické odd. a domov dôchodcov )

-         odborná prax sa absolvuje v prvom ročníku každý druhý týždeň a v druhom ročníku každý týždeň

-         podmienkou postupu do druhého ročníka a v druhom ročníku k maturitnej skúške je nutnosť absolvovania 90% praktického vyučovania

Sanitár

 - Učebný odbor - kód 5371 H
-externé jednoročné večerné štúdium  pre absolventov strednej školy (aspoň výučný list).
v tomto školskom roku neotvárame
- Štúdium je bezplatné, organizované v rozsahu 15 hodín týždenne , to znamená 3 dni v týždni, zvyčajne je to v jeden deň teoretické hodiny - Zdravoveda, Sanitárstvo a Prvá pomoc a 2 dni odborná klinická prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení ( interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, detské odd, odd. centrálnej sterilizácie a domov dôchodcov  ...)
-         Štúdium končí záverečnou skúškou – praktickou záverečnou skúškou a ústnou záverečnou skúškou z teoretických odborných predmetov. Výstupom je výučný list.

Podmienky prijatia na štúdium
- podanie prihlášky s potvrdením zdravotnej spôsobilosti do 31. mája
- zvládnutie prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Prírodopis - formou testu.  (rozsah učiva ZŠ)
- doloženie výučného listu, alebo maturitné vysvedčenia. 
 
Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre dospelých. Do učebného odboru sanitár môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR. Do odboru 5371 H sanitár nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Absolvent učebného odboru  je  pripravený:

-   samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta, vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta

-    ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy,

-  vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v   laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v anatomickopatologických oddeleniach,  v centrálnej sterilizácii, sádrovni, v kúpeľných a sociálnych zariadeniach

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme pod vedením sestry. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:

Absolvent vie:

-     zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností,

-     vykonávať základnú starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie,

-     vykonávať dezinfekciu a sterilizáciu,

-          vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta

-          transportovať pacienta a materiál na vyšetrenie...,

-          obsluhovať prístroje a zariadenia používané v odbore, vykonávať ošetrovanie a údržbu 

            prístrojov a zariadení používaných v odbore,

-          postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného 

           prostredia,

-          postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

-          vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové

           situácie,

-          dodržiavať normy, parametre kvality služieb,

-          využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh

-          poskytovať prvú pomoc

Syndikovať obsah